Užitočné informácie - PORADAMVO | ProfiMVO

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

Účtovná kniha a postupy účtovania v sústave JU pre farnosti a cirkvi na Slovensku

Zákon o účtovníctve taxatívne definuje, ktoré „cirkevné organizácie“ môžu účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva. Podľa zákona o účtovníctve § 9 ods. 2 písm. d) ide o cirkev a náboženskú spoločnosť, ich orgány a cirkevné inštitúcie, ktoré majú právnu subjektivitu; ak nepodnikajú.

Zobraziť viac »

Účtovná závierka

Účtovná závierka je výstupným produktom činnosti účtovnej jednotky vo forme informačného zobrazenia predmetu účtovníctva. Informácie v účtovnej závierke sú usporiadané tak, aby používatelia účtovnej závierky ich mohli využívať pri rozhodovaní.

Zobraziť viac »

Účtovná uzávierka

Výstupným produktom účtovníctva účtovnej jednotky je účtovná závierka. Prezentuje skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva za účtovné obdobie.

Zobraziť viac »

Účtovanie o dlhodobom majetku - účtová trieda 0

Účtovanie o dlhodobom majetku – účtová trieda 0 sa riadi §17 – § 29a postupov účtovania. Dlhodobý majetok sa člení na dlhodobý nehmotný majetok, dlhodobý hmotný majetok, dlhodobý finančný majetok, dlhodobé pohľadávky.

Zobraziť viac »

Zmluva o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti - prijímateľ

Vzor zmluvy o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti pre prijímateľa. Súčasťou je príloha na stiahnutie

Zobraziť viac »

Zmluva o vykonávaní dobrovoľnickej činnosti pre vysielajúcu športovú organizáciu

Vzor zmluvy o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti pre vysielajúcu športovú organizáciu. Súčasťou je príloha na stiahnutie.

Zobraziť viac »

Zmluva o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti pre vysielajúcu organizáciu

Vzor zmluvy o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti pre vysielajúcu organizáciu. Súčasťou je príloha na stiahnutie.

Zobraziť viac »

Zmluva o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti - prijímateľ z oblasti športu

Vzor zmluvy o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti pri prijímateľa - športovú organizáciu. Súčasťou je príloha na stiahnutie.

Zobraziť viac »

Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti - vysielateľ

Vzor - Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti pre vysielajúcu organizáciu. Súčasťou je príloha na stiahnutie.

Zobraziť viac »

Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti - prijímateľ

Vzor - Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti pre prijímateľa. Súčasťou je príloha na stiahnutie.

Zobraziť viac »