1. júna 2020 štát spustil približne tri štvrtiny e-schránok mimovládneho neziskového sektora. Do schránok tak začnú chodiť úradné rozhodnutia. - PORADAMVO | ProfiMVO

1. júna 2020 štát spustil približne tri štvrtiny e-schránok mimovládneho neziskového sektora. Do schránok tak začnú chodiť úradné rozhodnutia.

                                                                                                                  

Od  1. júna 2020 štát spustil druhú vlnu aktivácie elektronických schránok  právnických osôb zapísaných v inom ako v Obchodnom registri SR.  Z celkového počtu približne 78 880 právnických osôb má tak elektronickú  schránku aktivovanú na doručovanie približne 60-tisíc organizácií.  

V prvej vlne, k 1. júnu,  štát aktivoval  elektronické schránky 8 právnym formám – nadácie, neinvestičné fondy,  neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, občianske   združenia, odborové a zamestnávateľské organizácie, politické strany  a hnutia, záujmové združenia právnických osôb a organizácie  s medzinárodným prvkom.

Na prístup do elektronickej schránky je potrebné mať elektronický občiansky preukaz s čipom, bezpečnostný osobný kód (BOK) a príslušné certifikáty. „V prípade, že štatutári  ich ešte nemajú, môžu si ich vybaviť na ktoromkoľvek oddelení dokladov  na Slovensku. V súčasnosti tieto oddelenia fungujú päť dní v týždni.  S ich vybavením by štatutári nemali už dlhšie čakať“, apeluje  Peter Kucer, poverený generálny riaditeľ ITVS sekcie ÚPVII.

Správne zriadiť a aktivovať elektronickú  schránku na doručovanie, je možné za predpokladu, ak sa v danom  registri nachádzajú údaje o organizácií a štatutárovi v podobe – názov a IČO právnickej osoby, meno, priezvisko a rodné číslo štatutára.  Štatutári občianskych združení, odborových a zamestnávateľských  organizácií a organizácií s medzinárodným prvkom mali povinnosť nahlásiť  svoje údaje do 30. 6. 2019.

„Štatutári, ktorí nemajú  v registroch uvedené kompletné údaje o sebe a svojej organizácii, sa  nebudú vedieť prihlásiť do svojej e-schránky a prečítať si doručené  úradné rozhodnutie“, vysvetľuje Peter Kucer.

Je dôležité, aby štatutári, ktorí tak  doteraz neurobili, si skontrolovali svoje údaje v príslušnom zdrojovom  registri (napríklad http://ives.minv.sk/rez/registre/default.aspx) a požiadali o ich doplnenie. Ak má organizácia viac štatutárov, musia byť údaje správne vyplnené o každom z nich.

„Doplnenie údajov o štatutárovi je  potrebné nielen preto, aby sa títo štatutári do svojich e-schránok  dostali, ale je potrebné povedať aj to, že tieto organizácie sa tak samé  pripravujú o možnosť poberať 2%, o možnosť žiadať o zdroje EÚ či  prenajímať si majetok od obcí, miest a vyšších územných celkov. Zákon  o registri mimovládnych a neziskových organizácii neumožňuje takýmto  organizáciám vstupovať do finančných vzťahov zo štátom, ak nepreukážu  svojho štatutára“, vysvetľuje a opätovne apeluje na štatutárov Peter Kucer.

Ak majiteľ elektronickej schránky nemá  počítač, alebo nechce pristupovať do elektronickej schránky, zákon  pamätá aj na túto skutočnosť. V tom prípade môže majiteľ elektronickej  schránky udeliť oprávnenie na prístup a možnosť disponovať s e-schránkou  inej osobe, ktorú na to poverí štatutár a určí rozsah tohto oprávnenia.  Je však dôležité, aby štatutár tejto osobe dôveroval.

Národná agentúra pre sieťové  a elektronické služby bude e-schránky ďalších organizácií v rámci  právnických osôb zapísaných v inom ako v Obchodom registri SR aktivovať  v nasledujúcich fázach podľa indikatívneho harmonogramu: https://www.slovensko.sk/sk/oznamy/detail/_indikativny-harmonogram-spusta

Viac informácií k prístupu do  schránok, k možnosti udeliť oprávnenie, k disponovaniu so schránkou aj  kontakt na call centrum je dostupných na slovensko.sk. 

Zdroj: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Pridané v Dôležité informácie