Organizačné jednotky, ktorým bolo pridelené 12-miestne IČO, vypĺňajú tlačivo účtovnej závierky za rok 2019 v kolónke 8-miestne IČO a 4-miestny SID - PORADAMVO | ProfiMVO

Organizačné jednotky, ktorým bolo pridelené 12-miestne IČO, vypĺňajú tlačivo účtovnej závierky za rok 2019 v kolónke 8-miestne IČO a 4-miestny SID

V súlade s § 20a ods. 2 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov boli občianske združenia, odborové organizácie a organizácie zamestnávateľov, ktoré zriadili organizačné jednotky, ktoré konajú vo svojom mene a nezanikli pred 1. januárom 2019, povinné Ministerstvu vnútra SR písomne zaslať do 31. decembra 2019 aktuálne údaje o týchto organizačných jednotkách. Následne ministerstvo vykonalo zápis údajov o organizačných jednotkách. Organizačným jednotkám, ktoré mali 8-miestne IČO a 4-miestny SID, bolo pridelené 12-miestne IČO. V tlačivách účtovných závierok za rok 2019 je potrebné, aby organizačné jednotky, ktorým bolo pridelené 12-miestne IČO vypĺňali príslušnú oblasť určenú pre IČO v dvoch kolónkach, a to 8-miestne IČO a 4-miestny SID.

V súčasnosti je pripravovaný návrh novely opatrenia Ministerstva financií SR, v ktorom sa upraví úvodná strana účtovnej závierky pre rok 2020 pre neziskové účtovné jednotky, ktoré účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva, ako aj v sústave podvojného účtovníctva. Oblasť, v ktorej sa uvádza IČO, sa rozšíri o možnosť vyplniť aj 12-miestne IČO pre organizačné jednotky občianskych združení, ktoré majú pridelené 12-miestne IČO.

Pridané v Dôležité informácie