Legislatívny rámec - PORADAMVO | ProfiMVO

Legislatívny rámec

Legislatíva upravujúca činnosť neziskového sektora

Zákonné normy, ktoré upravujú vznik, právne postavenie, hospodárenie, ako aj zánik neziskových účtovných jednotiek:

1. Občiansky zákonník

 • zákon č. 40/1964 Zb., § 20f až 20j záujmové združenia právnických osôb - na ochranu svojich záujmov alebo na dosiahnutie iného účelu - § 20f až 20j Občianskeho zákonníka.

2. Všeobecné zákony

 • Očianske združenia, spolky, spoločnosti, zväzy, hnutia, kluby – zákon 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov,
 • odborové organizácie – zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov,
 • nadácie – zákon č. 34/2002 Z.z. o nadáciách v znení neskorších predpisov,
 • politické strany a politické hnutia – zákon č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení zákonov č. 445/2008 Z. z. a č. 568/2008 Z. z.,
 • cirkvi a náboženské spoločnosti (zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkvi a náboženských spoločnosti),
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby – zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov,
 • neinvestičné fondy – zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a doplnení zákona č. 207/1996 Z. z. v znení zákona č. 335/2007 Z. z.,
 • spoločenstvá vlastníkov bytov – zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov,
 • verejné vysoké školy – § 5 a ďalšie zákona č. 131/2002 Z .z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • cirkevné školy a cirkevné školské zariadenia, súkromné školy a súkromné školské zariadenia – zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, organizácie s medzinárodným prvkom – zákon č. 116/1985 Zb o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom v ČSSR v znení zákona č. 157/1989 Zb., organizácie kolektívnej správy – zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) - § 78 – 85,
 • krajské organizácie cestovného ruchu a oblastné organizácie cestovného ruchu – zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu,
 • európske zoskupenia územnej spolupráce – zákon č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

3. Osobitné zákony, na základe ktorých poslaním je napĺňať všeobecno-prospešné ciele:

 • Slovenské národné stredisko pre ľudské práva – zákon č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva v znení neskorších predpisov,
 • Rozhlas a televízia Slovenska – zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Matica slovenská a jej organizačné jednotky, ktoré majú právnu subjektivitu – zákon č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení zákona č. 183/2000 Z. z. a zákona č. 474/2005 Z. z.,
 • Slovenský Červený kríž – zákon č. 460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Ústav pamäti národa – zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 - 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení neskorších predpisov - §§ 7 - 16,
 • Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou – zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - § 17 až 32,
 • Úrad pre dohľad nad výkonom auditu – zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (§ 46 - § 69),
 • Tlačová agentúra Slovenskej republiky – zákon č. 385/2008 Z. z. z 23. septembra 2008 o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov,
 • Slovenská národná akreditačná služba – zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4. Záujmové združenia

 • profesijné komory: Notárska komora Slovenskej republiky – zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti - §§ 29 - 35 Notárska komora SR,
 • Slovenská komora audítorov – zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov - §§ 34, 45 Komora audítorov,
 • Slovenská komora architektov – zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch - § 24 až 30 Slovenská komora architektov,
 • Slovenská komora daňových poradcov – zákon č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších predpisov,
 • Komora reštaurátorov – zákon č. 200/1994 Z. z. Komora reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov,
 • Slovenská lesnícka komora – zákon č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov,
 • Komora geodetov a kartografov – zákon č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov v znení zákona č. 512/2007 Z. z.,
 • Slovenská komora exekútorov – zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov - §§ 212 - 218 Slovenská komora exekútorov,
 • Slovenská banská komora – zákon č. 59/1998 Z. z. o Slovenskej banskej komore,
 • Komora kominárov Slovenska – zákon č. 161/1998 Z. z. o Komore kominárov Slovenska a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov,
 • Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl – zákon č. 359/2000 Z. z. o Slovenskej komore výcvikových zariadení autoškôl a o zmene zákona NR SR č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách,
 • Slovenská poľovnícka komora – zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 41 - Slovenská poľovnícka komora,
 • Slovenská advokátska komora – zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov §§ 66 75  Slovenská advokátska komora,
 • Slovenská komora patentových zástupcov – zákon č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch a zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. a zákona č. 14/2004 Z. z. - §§ 48 – 56 Slovenská komora patentových zástupcov,
 • Komora veterinárnych lekárov Slovenskej republiky – zákon č. 442/2004 Z. z. o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 99/2008 Z. z.  - §§ 11 - 22 Komora veterinárnych lekárov SR,
 • zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravuje v nasledovné komory:
  • § 43 Slovenská lekárska komora,
  • § 44 Slovenská komora zubných lekárov,
  • § 45 Slovenská lekárnická komora,
  • § 46 Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek,
  • § 47b Slovenská komora laborantov, asistentov a technikov,
  • § 47c Slovenská komora zubných technikov,
  • § 47d Slovenská komora ortopedických technikov,
  • § 47e Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov,
  • § 47f Slovenská komora psychológov,

5. Záujmové združenia - neprofesijné komory:

 • Slovenská obchodná a priemyselná komora – zákon č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách v znení neskorších predpisov, ktorým bola zriadená Slovenská obchodná a priemyselná komora,
 • Slovenská poľnohospodárska a potravinová komora – zákon č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore v znení neskorších predpisov,
 • Slovenská živnostenská komora – zákon č. 126/1998 Z. z. o Slovenskej živnostenskej komore a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 279/2001 Z. z. a zákona č. 284/2002 Z.z.

6. Ostatné záujmové združenia:

 • Slovenský rybársky zväz – zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov, o poľovnícke združenia – zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov - § 32 – poľovnícka organizácia, § 41 - Slovenská poľovnícka komora, zrušený zákon č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení zákona č. 99/1993 Zb. - poľovnícka organizácia.

7. Neštátne účelové fondy:

 • Slovenský pozemkový fond – zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, obvodných pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov - § 34 až 36 – Slovenský pozemkový fond,
 • Umelecké fondy – Literárny fond, Hudobný fond, Fond výtvarných umení – zákon č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení zákona č. 283/1997 Z. z. a zákona č. 516/2008 Z. z.,
 • Fond na podporu vzdelávania – zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania, týmto zákonom sa zrušili:
  • Študentský pôžičkový fond – zákon č. 200/1997 Z. z. o Študentskom pôžičkovom fonde,
  • Pôžičkový fond pre začínajúcich pedagógov – zákon č. 471/2002 Z. z. o Pôžičkovom fonde pre začínajúcich pedagógov v znení neskorších predpisov,
 • Fond rozvoja odborného vzdelávania a prípravy – zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov- § 14 -23 Fond rozvoja odborného vzdelávania a prípravy,
 • Recyklačný fond – zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - § 55 až 66 – Recyklačný fond,
 • Audiovizuálny fond – zákon č. 516/2008 o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Protidrogový fond – zákon č. 381/1996 Z. z. o Protidrogovom fonde v znení zákona č.168/2008 Z. z., zrušený zákonom č. 121/2011 Z. z. o zrušení Protidrogového fondu.

Pridané v Legislatívny rámec, Odborné články dňa 25.09.2019