Semináre - PORADAMVO | ProfiMVO

Semináre

Bezplatné semináre

Cieľom tejto podaktivity je poskytnúť ucelený obsah vzdelávacích programov pre dobre spravovanú neziskovú organizáciu v oblasti manažmentu, ľudských zdrojov a ekonomiky.

Vzdelávacie programy pre ekonómov, manažérov, účtovníkov neziskového sektoru, lektorov a učiteľov predmetov týkajúcich sa manažmentu, účtovníctva, ekonomiky neziskových organizácií.

Riadiaci a výkonní pracovníci, účtovníci, či ekonómovia pracujúci v mimovládnych organizáciách nemajú primeranú pregraduálnu prípravu a dostatočné skúsenosti s ekonomikou a účtovníctvom neziskových organizácií. Často majú problémy s vykazovaním finančných ukazovateľov výsledkov činnosti organizácie. Manažéri organizácií nemajú relevantné podklady z účtovníctva na nastavenie ďalšieho financovania aktivít organizácie, nevyhnutné pre trvalú udržateľnosť. Neziskový sektor je veľakrát vnímaný zo strany štátu a podnikateľských subjektov, vrátane bánk a finančných inštitúcií, ako netransparentný a nedôveryhodný. Na Slovensku neexistujú vzdelávacie inštitúcie (stredné ani vysoké školy), ktoré by ponúkali študijné odbory zamerané na účtovníctvo, ekonomiku a manažment neziskových organizácií.

Ponúkame semináre, ktoré sú užitočné

 • pre lektorov a učiteľov predmetov týkajúcich sa manažmentu, účtovníctva, ekonomiky
  neziskových organizácií,
 • pre zriaďovateľov neziskových organizácií,
 • pre donorov, ktorí poskytujú prostriedky neziskovým organizáciám a
 • pre ekonómov, manažérov, účtovníkov neziskového sektoru.

Zameranie seminárov:


1. Typológia neziskových organizácií

Lektor

Marcela Dobešová

Termín

Žilina 19. 10. 2020
Bratislava 24. 2. 2020 zrealizované

Obsah

 • Členenie neziskového sektora (právne normy, na základe ktorých vznikajú subjekty „neziskového práva“, spôsob vzniku – registrácie, registre)
 • Právne formy
 • Legislatíva upravujúca činnosť neziskových organizácií špecifických všeobecno-prospešných služieb
 • Komparatívna analýza vybraných účtovných jednotiek
  • občianske združenie,
  • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne-prospešné služby,
  • nadácia, neinvestičný fond,
  • cirkevná organizácia,
  • verejná vysoká škola,
  • politická strana,
  • súkromná, cirkevná škola a školské zariadenie

ZÍSKAJTE SEMINÁR ZDARMA
KLIKNITE TU A ZISTITE VIAC


2. Strategický a projektový manažment

Lektor

Branislav Jovankovič

Termín

Žilina 3. 3. 2020 zrealizované
Bratislava 6. 3. 2020 zrealizované

Obsah

 • Systém riadenia
 • Stratégia, strategický plán, strategické riadenie
 • Misia, vízia a hodnoty, komponenty strategického myslenia
 • Fázy procesu strategického manažmentu
 • Typy stratégií a nástroje implementácie stratégie
 • Organizácia práce a manažment zmeny
 • Projekt a princípy projektového riadenia
 • Projektové ciele
 • Plánovanie projektu, logický rámec
 • Projektové fázy
 • Riadenie projektu, riadenie rizík
 • Projektový tím a projektové roly

ZÍSKAJTE SEMINÁR ZDARMA
KLIKNITE TU A ZISTITE VIAC


3. Ľudské zdroje – vedenie ľudí

Lektor

Branislav Jovankovič

Termín

Žilina 9. 9. 2020
Bratislava 16. 9 2020

Obsah

 • Riadenie ľudských zdrojov, terminológia a história
 • Analýza stavu riadenia ľudí
 • Personálna stratégia a jej súčasti
 • Základné personálne procesy a ukazovatele
 • Životný cyklus zamestnanca
 • Riadenie a vedenie, manažérske štýly a postupy
 • HR značka, HR marketing
 • Firemná kultúra a spoločenská zodpovednosť
 • Rovnováha pracovného a osobného života (Work-Life Balance)
 • Generácie zamestnancov a špecifický prístup k nim
 • Špecifiká vedenia a motivovania dobrovoľníkov
 • Novodobé trendy a budúce výzvy riadenia a vedenia ľudí

ZÍSKAJTE SEMINÁR ZDARMA
KLIKNITE TU A ZISTITE VIAC


4. Právne a ekonomické minimum štatutára v MNO

Lektor

Katarína Mravíková, Branislav Strečanský

Termín

Žilina 17. 9. 2020
Bratislava 11. 9. 2020

Obsah

 • Právne aspekty riadenia MNO
 • Občianske a obchodné právo
 • Správne právo
 • GDPR a BOZP
 • Ekonomické aspekty riadenia MNO (riadenie procesov a projektov)
 • Personálne zabezpečenie (zamestnanci, dobrovoľníci, externí zamestnanci, mandatári,
  autori, SZČO) a ich zmluvné vzťahy
 • Zdroje financovania MNO – z činnosti a na činnosť
 • Kontroling zameraný na výsledkovo orientované činnosti
 • Analýza hospodárenia
 • Smernice – interné predpisy MNO

ZÍSKAJTE SEMINÁR ZDARMA
KLIKNITE TU A ZISTITE VIAC


5. Finančný manažment MNO

Lektor

Marcela Dobešová

Termín

Žilina 25. 9. 2020
Bratislava 21. 9. 2020

Obsah

 • Rozdiel medzi finančným manažmentom v neziskovom a podnikateľskom prostredí
 • Cyklus finančného manažmentu
 • Finančné plánovanie
 • Finančné rozhodovanie (strategické, operatívne)
 • Organizovanie finančných procesov pri zohľadnení špecifík financovania neziskových
  organizácií
 • Finančné ciele
 • Cash-flow v podmienách neziskového sektora
 • Finančná analýza neziskovej organizácie ex post a jej hodnotenie

ZÍSKAJTE SEMINÁR ZDARMA
KLIKNITE TU A ZISTITE VIAC


6. Účtovníctvo neziskových organizácií

Lektor

Jana Vršková, Ingrid Šalkovičová

Termín

Žilina 28. 9. 2020
Bratislava 30. 9. 2020

Obsah

 • Zákon o účtovníctve
 • Podvojné účtovníctvo, účtovné knihy
 • Účtový rozvrh
 • Špecifiká účtovania v podvojnom účtovníctve – vybrané príklady
 • Účtovná uzávierka a závierka v podvojnom účtovníctve
 • Jednoduché účtovníctvo, účtovné knihy
 • Členenie peňažného denníka
 • Špecifiká účtovania v jednoduchom účtovníctve – vybrané príklady
 • Účtovná uzávierka a závierka v jednoduchom účtovníctve
 • Manažérske (nákladové) a projektové účtovníctvo ako nadstavba k finančnému účtovníctvu
 • Účtovná dokumentácia

ZÍSKAJTE SEMINÁR ZDARMA
KLIKNITE TU A ZISTITE VIAC


7. Viaczdrojové financovanie neziskových organizácií a ich zdaňovanie

Lektor

Magdaléna Feniková

Termín

Žilina 8. 10. 2020
Bratislava 6. 10. 2020

Obsah

 • Príjmy z činnosti a získané na činnosť MNO
 • Verejné prostriedky
 • Dary, príspevky
 • Asignácia dane z príjmov
 • Charitatívna reklama
 • Verejné zbierky
 • Fondy
 • Zdaňovanie hlavnej, ekonomickej a podnikateľskej činnosti MNO daňou z príjmov
 • Kto podáva daňové priznanie
 • Daň z pridanej hodnoty vo vzťahu s činnosťou MNO

ZÍSKAJTE SEMINÁR ZDARMA
KLIKNITE TU A ZISTITE VIAC


8. Mzdy a personalistika

Lektor

Zuzana Ondková, Štefánia Štyráková

Termín

Žilina 30. 9. 2020
Bratislava 29. 9. 2020

Obsah

 • Pracovno-právne vzťahy (pracovné zmluvy, dohody – zdroje financovania)
 • Personálna agenda
 • Mzdová agenda
 • Odmeňovanie (Zákonník práce, odmeňovanie vo verejnom záujme)
 • Dobrovoľníci (zmluvy, výkazy a pod.)
 • Sociálne zabezpečenie a zdravotné poistenie vyplývajúce z pracovno-právnych vzťahov
 • Cestovné náhrady v podmienkach neziskového sektora
 • Iné zmluvné vzťahy s fyzickými osobami, zdaňovanie,  povinnosti voči zdravotnej a sociálnej poisťovni.

ZÍSKAJTE SEMINÁR ZDARMA
KLIKNITE TU A ZISTITE VIAC


Miesto konania: 

Moyzesova 22, Žilina
Heydukova 12, Bratislava


Tešíme sa na Vás! 


Pridané v Projekt ekonomické nástroje efektívneho riadenia NO