Upozornenie na vyhlášku k novým dotáciám pre rodinu, dobrovoľníctvo a rodovú rovnosť, ktorá je v MPK - PORADAMVO | ProfiMVO

Upozornenie na vyhlášku k novým dotáciám pre rodinu, dobrovoľníctvo a rodovú rovnosť, ktorá je v MPK

Do medzirezortného pripomienkového konania je predložený návrh LP/2020/611 Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 22/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. 

Ako hovorí dôvodová správa, návrh novely vyhlášky sa predkladá v súvislosti s novelou zákona, ktorou sa, okrem iného, dopĺňajú do dotačného mechanizmu MPSVRSR  dva nové dotačné tituly -  dotácia na podporu plnenia funkcií rodiny a dotácia na podporu dobrovoľníckej činnosti a mení sa dotácia na podporu rodovej rovnosti na dotáciu na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí. Z tohto dôvodu je potrebné doplniť vyhlášku o vzory žiadostí o poskytnutie nových druhov dotácií, upraviť žiadosť o dotáciu na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí a žiadosti o dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa  a vykonať príslušné legislatívno-technické zmeny.

Dátum účinnosti vyhlášky sa navrhuje 1. januára 2021, t. j. účinnosť v rovnakom termíne, ako je predpokladaná účinnosť novely zákona, okrem  čl. I bodov 2, 5 a 6,  ktoré nadobudnú  účinnosť 1. augusta 2021, t. j. v rovnakom termíne ako nadobudne účinnosť zmena v poskytovaní dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2020-611

Aktuálne prebieha vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania, ktoré začalo 15. 12. 2020.