Workshop – finančné, nákladové a projektové účtovníctvo - PORADAMVO | ProfiMVO

Workshop – finančné, nákladové a projektové účtovníctvo

Účasť na workshope je BEZPLATNÁ!

PRE KOHO JE WORKSHOP URČENÝ? 

Pre tých, ktorí vedú účtovníctvo v neziskovej organizácií – pre účtovníkov, ekonómov, zamestnancov a dobrovoľníkov.

Finančné účtovníctvo je povinnou súčasťou agendy každej právnickej osoby. Zaznamenáva každú aktivitu, ktorá súvisí s jej financovaním. Poskytuje verný a pravdivý obraz o pohybe majetku a jeho zdrojoch.

Účtovníctvo je uceleným ekonomickým informačným systémom, ktorý plní niekoľko úloh spojených s činnosťou a so špecifikami účtovných jednotiek, ktoré nie sú založené za účelom podnikania.

Na workshope sa dozviete:

 • AKÝ je  rozdiel  medzi  finančným,  manažérskym  (nákladovým)  a  projektovým účtovníctvom,
 • KEDY ešte účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva a kedy je jednoduchšie prejsť na podvojné účtovníctvo,
 • AKO nastaviť účtovný informačný systém, aby maximálne uľahčil procesy rozhodovania, vyúčtovania zdrojov financovania, nákladovosti jednotlivých procesov, nielen pre kontrolné orgány,
 • PREČO je dôležité akruálne účtovníctvo,
 • KEDY je príjem súčasne aj výnosom a výdaj súčasne aj nákladom,
 • AKO účtovať hlavnú, ekonomickú, prípadne podnikateľskú činnosť,
 • AKO súvisia  finančné  ukazovatele  výsledkov  činnosti  neziskovej  organizácie s účtovníctvom.

Cieľom a zmyslom celého workshopu je ukázať dôležitosť nastavenia účtovného informačného systému pre efektívne riadenie ekonomického procesu zameraného na hospodárenie, projektové riadenie, zdroje financovania, účtovnú závierku, výročnú správu a daňové povinnosti so špecifickým zmeraním na:

 1. sociálne služby a zdravotnú starostlivosť,
 2. súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia,
 3. činnosť cirkevných organizácií,
 4. celoživotné vzdelávanie a vysoké školy,
 5. advokačné, vzájomne  prospešné  združenia,  platformy  (environmentálne,  ľudsko- právne a watchdogové mimovládne organizácie), nadácie, neinvestičné


Lokalita a dátum konania workshopu:

Miesto konania:
Dátum:
Rezortná skupina:
Čas konania:
Trenčín
29.1.2020
zameranie na súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia
8:30-16:30 hod.
Banská Bystrica
16.1.2020
zameranie na súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia
8:30-16:30 hod.
Prešov
19.3.2020
zameranie na činnosť cirkevných organizácií
8:30-12:00 hod.
Bratislava
4.2.2020
zameranie na advokačné, vzájomne  prospešné  združenia,  platformy  (environmentálne,  ľudsko- právne a watchdogové mimovládne organizácie), nadácie, neinvestičné fondy)
8:30-12:00 hod.
Žilina
6.2.2020
zameranie na činnosť cirkevných organizácií
8:30-12:00 hod.
Nitra
11.2.2020
zameranie na advokačné, vzájomne  prospešné  združenia,  platformy  (environmentálne,  ľudsko- právne a watchdogové mimovládne organizácie), nadácie, neinvestičné fondy
8:30-12:00 hod.
Trnava
15.1.2020
zameranie na sociálne služby a zdravotnú starostlivosť
8:30-16:30 hod.
Košice
22.1.2020
zameranie na sociálne služby a zdravotnú starostlivosť
8:30-16:30 hod.


Presná lokalita workshopu bude zverejnená 5 dni pred konaním workshopu.

REZERVOVAŤ MIESTO

Tešíme sa na vás!


Pridané v Projekt ekonomické nástroje efektívneho riadenia NO