Workshop - finančný manažment - PORADAMVO | ProfiMVO

Workshop - finančný manažment

Účasť na workshope je BEZPLATNÁ!

PRE KOHO JE WORKSHOP URČENÝ? 

Pre tých, ktorí finančne zabezpečujú neziskovú organizáciu – pre riadiacich pracovníkov,  ekonómov,   účtovníkov,   zamestnancov  a   dobrovoľníkov v neziskových organizáciách.

Neziskové organizácie nezriadené za účelom podnikania nedokážu zo svojej činnosti vygenerovať dostatok príjmov na zabezpečenie svojho procesu. Preto sú nútené zabezpečiť viaczdrojové financovanie na pokrytie nákladov súvisiacich s ich hlavnou činnosťou a pritom ich jasne a pomerne zložito vyúčtovať jednotlivým donorom.

Finančný manažment v neziskovom prostredí zabezpečuje finančné zdroje pre realizáciu aktivít, ktorých výsledkom je dosahovanie cieľov a tým naplnenie poslania (vízie) neziskovej organizácie.

Na workshope sa dozviete:

 • AKÝ je rozdiel medzi finančným manažmentom v neziskovom a podnikateľskom prostredí,
 • AKO súvisí strategický plán s finančným plánom,
 • AKÝ je rozdiel medzi finančným plánom procesu a projektu,
 • ČO je strategické a operatívne rozhodovanie,
 • AKO organizovať finančné procesy,
 • AKO vyberať finančné ciele,
 • AKO analyzovať a hodnotiť neziskovú organizáciu ex post, aby obstála „na trhu“,
 • AKÉ sú možné zdroje financovania neziskových organizácií.

Workshop  je  zameraný  prakticky.  Súčasťou  sú  konkrétne  návody,  ako  pristupovať k finančnému manažmentu, príklady z reálnych neziskových organizácií.

Cieľom a zmyslom celého workshopu je zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na výsledkovo zamerané procesy a projekty neziskového sektora so špecifickým zmeraním na:

 1. sociálne služby a zdravotnú starostlivosť,
 2. súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia,
 3. činnosť cirkevných organizácií,
 4. celoživotné vzdelávanie a vysoké školy,
 5. advokačné, vzájomne  prospešné  združenia,  platformy  (environmentálne,  ľudsko- právne a watchdogové mimovládne organizácie), nadácie, neinvestičné

Lokalita a dátum konania workshopu:

Miesto konania  Dátum  Rezortná skupina  Čas konania 
Prešov
13.2.2020
zameranie na vzdelávanie a vysoké školy
12:30-16:30 hod.
Košice
10.2.2020
zameranie na súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia
8:30-16:30 hod.
Trenčín
24.1.2020
zameranie na sociálne služby a zdravotnú starostlivosť
8:30-16:30 hod.
Banská Bystrica
30.1.2020  
zameranie na sociálne služby a zdravotnú starostlivosť
8:30-16:30 hod.
Bratislava
4.2.2020 
zameranie na advokačné, vzájomne  prospešné  združenia,  platformy  (environmentálne, ľudsko- právne a watchdogové mimovládne organizácie), nadácie, neinvestičné fondy
12:30-16:30 hod.
Žilina
6.2.2020            
zameranie na činnosť cirkevných organizácií
12:30-16:30 hod.
Nitra
11.2.2020
zameranie na advokačné, vzájomne  prospešné  združenia,  platformy  (environmentálne,  ľudsko- právne a watchdogové mimovládne organizácie), nadácie, neinvestičné fondy
12:30-16:30 hod.
Trnava    
12.2.2020   
zameranie na súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia
8:30-16:30 hod.


Presná lokalita workshopu bude zverejnená 5 dni pred konaním workshopu.

REZERVOVAŤ MIESTO

Tešíme sa na vás!

Pridané v Projekt ekonomické nástroje efektívneho riadenia NO dňa 11.12.2019