Dane - PORADAMVO | ProfiMVO

Dane

Postup pri zdaňovaní príjmov na základe príkaznej zmluvy

Odmena vyplatená na základe príkaznej zmluvy podlieha zdaneniu zo strany prijímateľa odmeny. Zákon o dani z príjmov stanovuje v § 9 príjmy oslobodené od dane, medzi ktorými sú aj tzv. príjmy z príležitostných činností, ktoré sú do výšky 500 eur ročne oslobodené od dane. Avšak je treba upozorniť, že medzi takéto príjmy nepatria príjmy na základe Príkaznej zmluvy,

Zobraziť viac »

Zdaňovanie príjmov v organizáciách nezriadených za účelom podnikania

V súvislosti s daňovníkmi nezaloženými alebo nezriadenými za účelom podnikania (neziskové účtovné jednotky) štát nepriamo podporuje činnosť týchto účtovných jednotiek daňovými zvýhodneniami. Zo zákona o dani z príjmov vyplývajú určité osobitnosti zdaňovania príjmov, na ktoré poukážeme v nasledovných otázkach a odpovediach.

Zobraziť viac »