Legislatívny rámec - PORADAMVO | ProfiMVO

Legislatívny rámec

Úplné znenie zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve s komentárom Prémiový obsah

Úplné znenie zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve s komentárom - aktuálny stav k 1. 1. 2020.

Zobraziť viac »

Opatrenie MF SR č. MF/24342/2007-74

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania s účinnosťou od 1. februára 2019.

Zobraziť viac »

Cirkvi a náboženské spoločnosti – špecifiká

Prehľadná tabuľka špecifík týkajúcich sa cirkví a náboženských spoločností.

Zobraziť viac »

Cirkevná, súkromná škola a cirkevné, súkromné školské zariadenie – špecifiká

Prehľadná tabuľka špecifík týkajúcich sa cirkevnej, súkromnej školy a cirkevného a súkromného zariadenia.

Zobraziť viac »

Nadácia – špecifiká

Prehľadná tabuľka špecifík týkajúcich sa nadácie.

Zobraziť viac »

Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby – špecifiká

Prehľadná tabuľka týkajúce sa špecifík neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby.

Zobraziť viac »

Občianske združenie – špecifiká

Prehľadná tabuľka špecifík, ktoré sa týkajú občianskeho združenia.

Zobraziť viac »

Typológia neziskových organizácií

Misiou neziskových účtovných jednotiek je ponúkať služby a pôsobiť tam, kde trhové hospodárstvo s voľným predajom produktu končí. Tvoria ich niektoré subjekty verejnej správy, ale podstatné zastúpenie majú mimovládne neziskové organizácie, ktorých všeobecne zaužívaný názov je neziskové organizácie a z pohľadu účtovníctva sú to neziskové účtovné jednotky.

Zobraziť viac »

Služby vo verejnom záujme – príležitosti a obmedzenia

Inštitút verejnej prospešnosti nemá svoje legislatívne ukotvenie, spája sa so spoločenským, resp. spoločným záujmom. Má politický rozmer vo vzťahu k neziskovým organizáciám, deklaruje alebo profiluje vzťah hlavne k tým činnostiam, ktoré by sa mali vykonávať vo verejnom záujme v oblasti legislatívy a systému financovania neziskového sektora.

Zobraziť viac »

Legislatívny rámec neziskových účtovných jednotiek

V tejto časti sa odvolávame na základné právne normy a opatrenia, ktoré nevyhnutne pri riadení neziskovej účtovnej jednotky potrebujeme, prípadne najčastejšie sa s nimi stretávame pri ich dodržiavaní.

Zobraziť viac »