Legislatívny rámec - PORADAMVO | ProfiMVO

Legislatívny rámec

Cirkvi a náboženské spoločnosti - špecifiká

Prehľadná tabuľka špecifík týkajúcich sa cirkví a náboženských spoločností.

Zobraziť viac »

Cirkevná, súkromná škola a cirkevné, súkromné školské zariadenie - špecifiká

Prehľadná tabuľka špecifík týkajúcich sa cirkevnej, súkromnej školy a cirkevného a súkromného zariadenia.

Zobraziť viac »

Nadácia - špecifiká

Prehľadná tabuľka špecifík týkajúcich sa nadácie.

Zobraziť viac »

Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby - špecifiká

Prehľadná tabuľka týkajúce sa špecifík neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby.

Zobraziť viac »

Občianske združenie - špecifiká

Prehľadná tabuľka špecifík, ktoré sa týkajú občianskeho združenia.

Zobraziť viac »

Typológia neziskových organizácií

Misiou neziskových účtovných jednotiek je ponúkať služby a pôsobiť tam, kde trhové hospodárstvo s voľným predajom produktu končí. Tvoria ich niektoré subjekty verejnej správy, ale podstatné zastúpenie majú mimovládne neziskové organizácie, ktorých všeobecne zaužívaný názov je neziskové organizácie a z pohľadu účtovníctva sú to neziskové účtovné jednotky.

Zobraziť viac »

Služby vo verejnom záujme – príležitosti a obmedzenia

Inštitút verejnej prospešnosti nemá svoje legislatívne ukotvenie, spája sa so spoločenským, resp. spoločným záujmom. Má politický rozmer vo vzťahu k neziskovým organizáciám, deklaruje alebo profiluje vzťah hlavne k tým činnostiam, ktoré by sa mali vykonávať vo verejnom záujme v oblasti legislatívy a systému financovania neziskového sektora.

Zobraziť viac »

Legislatívny rámec neziskových účtovných jednotiek

V tejto časti sa odvolávame na základné právne normy a opatrenia, ktoré nevyhnutne pri riadení neziskovej účtovnej jednotky potrebujeme, prípadne najčastejšie sa s nimi stretávame pri ich dodržiavaní.

Zobraziť viac »

Právne normy upravujúce vznik neziskových účtovných jednotiek

Zákonné normy, ktoré upravujú vznik, právne postavenie, hospodárenie, ako aj zánik neziskových účtovných jednotiek.

Zobraziť viac »