Účtovníctvo - PORADAMVO | ProfiMVO

Účtovníctvo

Uzávierkové účty a podsúvahové účty – účtová trieda 7

V účtovej triede 7 – Uzávierkové účty a podsúvahové účty účtujeme vždy na začiatku účtovného obdobia pri otváraní účtovných kníh a na konci účtovného obdobia pri uzatváraní účtovných kníh. Účtovná jednotka môže účtovať aj na podsúvahových účtoch účtovej triedy 7 skutočnosti, ktoré neúčtuje na súvahových účtoch, výsledkových účtoch a uzávierkových účtoch, ale sú dôležité pre posúdenie majetkoprávnej situácie a jej ekonomických zdrojov, ktoré môže využiť v manažérskom účtovníctve.

Zobraziť viac »

Účtovanie o výnosoch – účtová trieda 6

Účtovanie o výnosoch – účtová trieda 6 sa riadi § 62 – § 69 Postupov účtovania. Princíp viaczdrojového financovania neziskových účtovných jednotiek je v účtovníctve premietnutý v účtovej triede 6 – Výnosy z činnosti.

Zobraziť viac »

Účtovanie o nákladoch a o výnosoch

V sústave podvojného účtovníctva sa účtujú náklady a výnosy, pričom sa uplatňuje princíp akruálneho účtovníctva. To znamená, že náklady a výnosy účtuje účtovná jednotka v tom účtovnom období, v ktorom časovo a vecne vznikli, bez ohľadu na deň ich úhrady, inkasa alebo na deň vyrovnania iným spôsobom.

Zobraziť viac »

Imanie, fondy, výsledok hospodárenia a dlhodobé záväzky – účtová trieda 4

Imanie, fondy, výsledok hospodárenia a dlhodobé záväzky – účtová trieda 4 sa riadi § 47 – § 51 Postupov účtovania. Účtuje sa tu o vlastnom imaní a dlhodobých záväzkoch.

Zobraziť viac »

Zúčtovacie vzťahy – pohľadávky, záväzky – účtová trieda 3

Zúčtovacie vzťahy – pohľadávky, záväzky – účtová trieda 3 – sa riadi § 35 – § 46 Postupov účtovania.

Zobraziť viac »

Účtovanie na finančných účtoch – účtová trieda 2

Účtovanie na finančných účtoch – účtová trieda 2 sa riadi § 33 – § 34 Postupov účtovania.

Zobraziť viac »

Účtovanie o zásobách – účtová trieda 1

Účtovanie o zásobách – účtová trieda 1 sa riadi § 30 – § 32 Postupov účtovania. Z hľadiska činnosti neziskových organizácií vo všeobecnosti môže NÚJ poskytovať služby, vyrábať alebo predávať.

Zobraziť viac »

Metódy kalkulácie

Predbežné kalkulácie slúžia ako podklad pre oceňovanie zásob vlastnej výroby vo vnútroorganizačnom účtovníctve. Plánové i operatívne kalkulácie nadväzujú na ročné (štvrťročné, mesačné) rozpočty.

Zobraziť viac »

Manažérske účtovníctvo

Príspevok obsahujem informácie týkajúce sa manažérskeho účtovníctva – hlavnej, ekonomickej podnikateľskej činnosti – nákladové strediská, projekty, zdroje financovania.

Zobraziť viac »

Účtová osnova a vecná náplň vybraných účtov

Príspevok obsahuje účtovú osnovu a vecnú náplň vybraných účtov.

Zobraziť viac »