Typológia mimovládnych neziskových organizácií - PORADAMVO | ProfiMVO

Typológia mimovládnych neziskových organizácií

Právna forma

Právna forma neziskových účtovných jednotiek je rôznorodá. Tak isto je veľký počet právnych predpisov, ktoré by mali NUJ dodržiavať, nie sú vzájomne prepojené a sú pojmovo rôznorodé.

V nasledujúcej tabuľke uvádzame právne formy neziskových účtovných jednotiek (ďalej NUJ) a ich numerické kódy, ktoré uvádza štatistický register organizácií

Právna forma Numerický kód právnej formy
Nadácia 117
Neinvestičný fond 118
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby 119
Spoločenstvá vlastníkov pozemkov, bytov,... 271
Fondy 381
Verejnoprávna inštitúcia 382
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a iné) 701
Politická strana, politické hnutie 711
Cirkevná organizácia 721
Stavovská organizácia – profesijná komora 741
Komora (s výnimkou profesijných komôr) 745
Záujmové združenie právnických osôb 751
Nešpecifikovaná právna forma 995

Členenie

V praxi sa stretávame s rôznym členením subjektov národného hospodárstva. Z hľadiska hospodárenia a financovania svojej činnosti, subjekty, ktoré sa podieľajú na hrubom domácom produkte (HDP) členíme na:

 • verejný sektor (prvý sektor) – štátny a samosprávny sektor,
 • podnikateľský (druhý sektor) - trhové hospodárstvo, použitie zisku slúži zriaďovateľom týchto inštitúcií,
 • neziskový (tretí sektor) - nepodnikateľský, ak vytvorí zisk, tak použitie zisku slúži na podporu činnosti.

Vo verejnom sektore sú to:

 • orgány a organizácie štátnej moci a správy (armáda, bezpečnosť, súdy, štátna správa),
 • orgány a organizácie územnej moci a správy,
 • orgány a organizácie poskytujúce služby vo verejnom záujme (školstvo, zdravotníctvo, osveta, kultúra, veda, výskum, vzdelanie, sociálna oblasť),
 • štátne fondy.

Tieto právnické osoby sú z hľadiska hospodárenia a účtovania ako rozpočtové alebo príspevkové organizácie zriadené štátnou, resp. samosprávnou mocou.

Podnikateľský sektor tvorí:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Podnikateľský sektor tvoria právnické a fyzické osoby, ktorých činnosť je založená na podnikaní - na predaji produktu na voľnom trhu za účelom dosahovania zisku.

Neziskový sektor tvoria:

 • občianske združenia, spolky, kluby,
 • profesijné a neprofesijné komory,
 • zväzy,
 • záujmové združenia právnických osôb,
 • odborové organizácie,
 • nadácie,
 • neinvestičné fondy,
 • účelové fondy,
 • politické strany a politické hnutia,
 • cirkvi, náboženské spoločnosti a ich účelové zariadenia,
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby,
 • verejné vysoké školy,
 • cirkevné a súkromné školy, cirkevné a súkromné školské zariadenia,
 • spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov,
 • organizácie s medzinárodným prvkom,
 • Slovenský Červený kríž,
 • Slovenské stredisko pre ľudské práva,
 • Matica slovenská a jej organizačné jednotky,
 • Rozhlas a televízia Slovenska,
 • Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
 • Úrad pre dohľad nad výkonom auditu,
 • Tlačová agentúra Slovenskej republiky,
 • Slovenská národná akreditačná služba
 • krajské organizácie cestovného ruchu a oblastné organizácie cestovného ruchu,
Neziskový sektor na rozdiel od verejného a podnikateľského nemá základný právno-normatívny dokument, ktorý by ho vymedzil a charakterizoval z pohľadu právnych foriem a osobitosti inštitútov.

Spoločné pre všetky tieto rôznorodé právnické osoby je to, že sú to subjekty spôsobilé na právne úkony a celým svojim majetkom ručia za záväzky, ktoré vznikli z ich činnosti, sú povinné viesť účtovníctvo účtujú a hospodária ako subjekty, ktoré nie sú zriadené za účelom podnikania a svoju činnosť zabezpečujú formou viaczdrojového financovania.

Zakladateľom alebo zriaďovateľom týchto právnických osôb môže byť fyzická osoba, právnická osoba alebo štát v zmysle jednotlivých hmotnoprávnych predpisov, na základe ktorých vznikajú.

Členenie neziskového sektoru

Organizácie z neziskového sektora môžeme členiť na:
 1. subjektové právnické osoby, ktoré sa združujú
  • na základe osôb (politické strany, občianske združenia, cirkvi, združenia právnických osôb)
  • alebo združujú majetok (nadácie, fondy),
 2. predmetové, ktoré podľa účelu a predmetu činnosti delíme na
  • všeobecne prospešné,
  • verejnoprospešné,
  • vzájomne prospešné,
 3. ústavné, ktorých existenciu zaručuje ústava, sú to organizácie spolkové, stranícko-politické, náboženské a odborové,
 4. zákonné, upravené nasledovne:
  • Občiansky zákonník,
  • všeobecné zákony (občianske združenia, spolky, odborové organizácie, nadácie, politické strany a politické hnutia, cirkvi a náboženské spoločnosti, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy, spoločenstvá vlastníkov bytov, organizácie s medzinárodným prvkom),
  • osobitné zákony, na základe ktorých sú napĺňané všeobecno-prospešné ciele, ako sú Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Rozhlas a televízia Slovenska, Slovenský Červený kríž a pod.,
  • záujmové združenia – profesijné a neprofesijné komory,
  • ostatné záujmové združenia – rybárske a poľovnícke združenia,
  • neštátne účelové fondy – audiovizuálny fond, umelecké fondy.

Chcete sa dozvedieť viac? Pýtajte sa na našom odbornom fóre.