- PORADAMVO | ProfiMVO

O projekte

Ekonomické nástroje efektívneho riadenia neziskových organizácií je názov projektu CPV, ktorý má za cieľ zapojiť sociálne a ekonomické subjekty verejného a súkromného sektora do prípravy, implementácie a hodnotenia ekonomických a finančných procesov všeobecno-prospešných služieb.

Realizácia projektu s finančnou podporou vo výške 375 730,32 eura sa týka oblasti sociálnych a zdravotníckych služieb, školstva (súkromného a cirkevného), vedy, výskumu, celoživotného vzdelávania, kultúry, environmentálnych, ľudsko-právnych a watchdogových mimovládnych organizácií. Analýzy a hodnotenia prebehnú v oblasti účtovníctva, daní, v personalistike, zdrojoch financovania a v strategickom a projektovom manažmente neziskových organizácií. V jednotlivých krajoch Slovenska sa v rámci projektu vytvoria prierezové skupiny expertov a pracovné skupiny, z ktorých sa vytvoria platformy na riešenie daných okruhov.

Zmapovaním celkového stavu, analýzou a porovnaním s existujúcim právnym prostredím sa pripravia návrhy na úpravu legislatívy vrátane ekonomických nástrojov pre účinnejšie fungovanie neziskových organizácií. Zo súhlasu s účasťou na projekte nevyplývajú žiadne povinnosti. Náklady projektu sú hradené z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa.